Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kho chứa thức ăn gia súc