Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cattle-breeding /'kætl,bri:diɳ/  

  • Danh từ
    sự chăn nuôi súc vật