Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cattle grid /'kætlgrid/  

  • Danh từ
    cầu chấn song (bắc qua mương, lạch bằng cọc, sào, theo hình chắn song, xe cộ qua lại được còn súc vật thì không qua được)