Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  con mèo
  thú thuộc họ Mèo (sư tử, hổ, báo…)
  (nghĩa xấu) mụ đàn bà hiểm độc
  the cat
  (số ít) như cat-o'-nine-tails
  be the cat's whiskers (pyjamas)
  (khẩu ngữ) là người giỏi nhất, là ý kiến hay nhất…
  ông ta nghĩ rằng ông ta là người giỏi nhất
  a cat in hell's chance [of doing something]
  (khẩu ngữ) không có cơ hội nào [làm gì]
  curiosity killed the cat
  let the cat out of the bag
  vô ý để lộ bí mật
  like a cat on hot bricks
  nhấp nhỏm như ngồi trên lửa
  no room to swing a cat
  xem room
  play cat and mouse; play a cat-and-mouse game with somebody
  (khẩu ngữ) chơi trò mèo vờn chuột với ai (làm cho người ta thấp thỏm không yên)
  put (set) the cat a mong the pigeons
  (khẩu ngữ) đưa một yếu tố rắc rối vào trong một nhóm người
  rain cats and [dogs]
  xem rain
  wait for the cat to jump; wait to see which way the cat jumps
  xem wait
  Danh từ
  (từ Mỹ, khẩu ngữ) như caterpillar tractor

  * Các từ tương tự:
  CAT, cat o'-mountain, cat-and-dog, cat-house, cat-ice, cat-lap, cat-like, cat-mint, cat-o'-nine-tails