Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

caterpillar /'kætəpilə[r]/  

 • Danh từ
  sâu bướm
  (cách viết khác caterpillar track) dây xích (lắp vào ngoài bánh xe của xe tăng…)
  (cách viết khác caterpillar tractor) máy kéo lắp dây xích

  * Các từ tương tự:
  caterpillar track, caterpillar tractor