Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự phục vụ ăn uống (cho một bữa tiệc…)
    who did the catering for your daughter's wedding?
    Ai lo tiệc cưới cho con gái ông thế?