Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

caterer /'keitərə[r]/  

  • Danh từ
    người phục vụ ăn uống (cho các buổi lễ hội)
    chủ khách sạn; chủ cửa hàng ăn