Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cater-cousin /'keitə,kʌzn/  

  • Danh từ
    (từ cổ,nghĩa cổ) bạn chí thân, bạn nối khố