Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cataract /'kætərækt/  

  • Danh từ
    thác nước lớn
    (y học) bệnh đục thể kính (mắt)