Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

catapult /'kætəpʌlt/  

 • Danh từ
  (từ Mỹ slingshot) súng cao su
  máy phóng máy bay (trên tàu sân bay)
  (sử học) máy lăng đá
  Động từ
  phóng bằng máy phóng
  hất mạnh
  trong vụ đụng xe, người lái bị hất ra ngoài qua kính chắn gió