Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cataloguer /'kætəlɔgə/  

  • Danh từ
    người liệt kê, người lập mục lục