Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

catacombs /,kætəku:mz/  /,kætəkəʊmz/

  • Danh từ
    (số nhiều)
    hầm mộ (La Mã cổ)