Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cat-and-dog /,kætənd'dɒg/  

  • Tính từ
    như chó với mèo, luôn luôn cãi cọ nhau
    a cat-and-dog life
    cuộc sống như chó với mèo