Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cat o'-mountain /kætə'mauntin/  

  • -mountain) /,kætə'mauntin/* danh từ
    (động vật học) mèo rừng Âu
    (động vật học) con báo
    người hay gây gỗ, người thích đánh nhau