Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

casuistry /'kæzjuistri/  

  • Danh từ
    khoa phán quyết đúng sai; sự phán quyết đúng sai
    lý lẽ tài tình, lý lẽ nguỵ biện