Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

castle-builder /'kɑ:sl,bildə/  

  • Danh từ
    người hay mơ tưởng, người hay tính chuyện viển vông