Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cash dispenser /'kæ∫ di'spensə[r]/  

  • máy trả tiền mặt (trả tiền mặt theo thẻ lấy tiền mặt)