Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • quầy thu tiền (ở một cửa hàng)