Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cash and carry /,kæ∫ənd 'kæri/  

  • lối mua trả tiền ngay và lấy hàng luôn
    cửa hàng mua trả tiền ngay và lấy hàng luôn