Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

caseworker /'keiswɜ:kə[r]/  

  • Danh từ
    nhà nghiên cứu trường hợp (người hay nhóm người) có vần đề