Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, (thường) số nhiều
    doanh trại, trại lính