Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

casement /'keismənt/  

  • Danh từ
    (cách viết khác casement window)
    cửa sổ hai cánh (cánh mở ra đóng vào như cửa ra vào)

    * Các từ tương tự:
    casemented