Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hàng đóng hộp (rượu, bia)