Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

case-book /'keisbʊk/  

  • Danh từ
    sổ ghi lại các ca đã xử lý (của bác sĩ, luật sư)