Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

case load /'keisləʊd/  

  • Danh từ
    số người đảm trách (như số bệnh nhân của bác sĩ, số thân chủ của luật sư)