Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    luật tiền lệ (dựa trên quyết định của quan tòa trong các vụ xử trước)