Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

case grammar /'keisgræmə[r]/  

  • (ngôn ngữ) ngữ pháp chuyển cách