Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thợ chạm; người khắc
    như carving knife

    * Các từ tương tự:
    carver-up