Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuyền) làm bằng ván sàn (không phải ván gối lên nhau)