Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (sử học) thuyền buồm nhỏ (của Tây ban nha, (thế kỷ) 16, 17)

    * Các từ tương tự:
    carvel-built