Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cartoonist /kɑ:'tu:nist/  

  • Danh từ
    người vẽ tranh đả kích, người vẽ tranh biếm hoạ