Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cartilaginous /'kɑ:ti'lædʒinəs/  

  • Tính từ
    [thuộc] sụn, như sụn
    cartilaginous fish
    cá sụn