Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

carry-cot /'kærikɒt/  

  • Danh từ
    giường trẻ nhỏ xách tay