Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

carry over /'kæri,ouvə/  

  • Danh từ
    (Kỹ thuật) nhớ, mang sang