Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) số tự mang sang, số tự nhớ