Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

carpentry /'kɑ:pəntri/  

  • Danh từ
    nghề mộc