Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

carpenter-scene /'kɑ:pintəsi:n/  

  • Danh từ
    (sân khấu) tiết mục đệm (trình diễn để cho bên trong có thì giờ trang trí)