Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

carpenter-bee /'kɑ:pintəbi:/  

  • Danh từ
    ong đục gỗ