Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

carpenter-ant /'kɑ:pintə'ɑ:nt/  

  • Danh từ
    kiến đục gỗ