Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

carpenter /'kɑ:pəntə[r]/  

  • Danh từ
    thợ mộc

    * Các từ tương tự:
    carpenter-ant, carpenter-bee, carpenter-scene