Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thực vật học) lá noãn

    * Các từ tương tự:
    carpellary, carpellate