Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (giải phẫu) [thuộc] khối xương cổ tay
    Danh từ
    (giải phẫu) khối xương cổ tay