Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

carnival /'kɑ:nivl/  

  • Danh từ
    hội carnivan (trước mùa chay Công giáo)
    lễ hội (có tổ chức rước)