Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (toán học) số các yếu tố trong một tập hợp
    bản số; lực lượng