Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cardinal-bird /'kɑ:dimlbə:d/  

  • Danh từ
    (động vật học) chim giáo chủ