Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

carbuncle /'kɑ:bʌŋkl/  

  • Danh từ
    (y học) nhọt bọc
    ngọc granat đỏ

    * Các từ tương tự:
    carbuncled