Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

caravan /'kærəvæn/  

 • Danh từ
  (từ Mỹ trailer) xe moóc, nhà lưu động
  đoàn (người bộ hành, người đi buôn) vượt qua sa mạc
  Động từ
  (-nn-) (thường go caravanning)
  đi nghỉ bằng xe moóc
  mùa hè này chúng tôi đi nghỉ ở Tây Ban Nha bằng xe moóc

  * Các từ tương tự:
  caravan-site, caravanner, caravanserai