Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bãi đỗ xe (thường ở ngòai trời)