Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

capturer /'kæpʃərə/  

  • Danh từ
    người bắt giữ, người bắt