Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

caption /'kæp∫n/  

  • Danh từ
    đầu đề (bài báo…)
    lời chú thích (dưới một hình, một bức ảnh)
    lời thuyết minh (trên màn ảnh, ví dụ "New York 1981")